KAMEROVÉ SYSTÉMY V BYTOVÝCH DOMOCH

Aktuálna téma z pohľadu platnej legislatívy Milí čitatelia, nakoľko sa v poslednej dobe pri svojej práci často stretávam s nesprávnym uplatňovaním zákona o ochrane osobných údajov v oblasti prevádzkovania kamerových systémov, chcela by som Vás, ako prevádzkovateľov informačných systémov, upozorniť a zároveň informovať o správnom postupe pri manipulácii so záznamom z kamerového systému.   Každé SVB, alebo BD ktorý prevádzkuje kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti už určite ...

Viac tu

Archív aktualít

Cenník

Štandardná mesačná odmena za výkon správy bytového domu

Služba

Poplatok

Úhrada

Odmena správcu - za byt

individuálne

z FPÚaO - faktúraAdministratívne služby nad rámec Zmluvy o výkone správy

Služba

Poplatok

Úhrada

Zaslanie doporučeného listu  (poštovné, balné)

2,50€

v rámci vyúčtovania

Poplatok za vystavenie potvrdenia o veku stavby

3,00€

v rámci vyúčtovania

Upomienka zaslaná dlžníkovi e-mailom

bezplatne

bezplatne

Upomienka zaslaná dlžníkovi Slov. poštou

2,50€

v rámci vyúčtovania

Vystavenie faktúr v mene vlastníkov za ks

1,50€

z FPÚaO - faktúra

Spracovanie mzdy alebo odmeny pre zástupcu vlastníkov, domovníka alebo iného zamestnanca bytového domu

10,00€

faktúra

Poplatok za spracovanie podkladov pre písomné hlasovanie v bytovom dome v zmysle čl. 14a ods. 1) Zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov alebo za zvolanie mimoriadnej schôdze na žiadosť vlastníkov bytového domu

20,00€

z FPÚaO - faktúra

Poplatok za vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných priestorov alebo častí domu

30,00€

z FPÚaO - faktúra

Poplatok za vyhotovenie opravného vyúčtovania za služby na žiadosť vlastníkov

30,00€

z FPÚaO - faktúra

Vypracovanie a uzavretie jednoduchej zml. o dielo

30,00€

z FPÚaO - faktúra

Spracovanie a podanie žiadosti o úver (ŠFRB, komerčná banka, vrátane žiadosti o stavebné povolenie, resp. ohlásenie stavby na príslušné úrady)

600,00€

z FPÚaO - faktúra

Odstránenie viacerých nedostatkov na BD 

individuálne

z FPÚaO - faktúra

Dopravné náklady spojené s obhliadkou

10,00€

z FPÚaO - faktúra

Kopírovanie na náklady žiadateľa 1 strany

 0,15€

faktúra

Dopravné náklady spojené s  odstránením poruchy

10,00€

z FPÚaO - faktúra

Všetky uvedené ceny sú konečné.

Správca nie je platcom DPH

Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 01.4.2023.

Správca si vyhradzuje právo aktualizovať cenník podľa potreby.

Aktuálny cenník je vždy k dispozícii na web stránke spoločnosti DomaPro Správcovská s.r.o.