KAMEROVÉ SYSTÉMY V BYTOVÝCH DOMOCH

Aktuálna téma z pohľadu platnej legislatívy Milí čitatelia, nakoľko sa v poslednej dobe pri svojej práci často stretávam s nesprávnym uplatňovaním zákona o ochrane osobných údajov v oblasti prevádzkovania kamerových systémov, chcela by som Vás, ako prevádzkovateľov informačných systémov, upozorniť a zároveň informovať o správnom postupe pri manipulácii so záznamom z kamerového systému.   Každé SVB, alebo BD ktorý prevádzkuje kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti už určite ...

Viac tu

Archív aktualít

Čo zabezpečujeme

Súhrn našich činností

 

Opravy, údržba a revízie

Zabezpečenie vykonávania opravy a údržby, rekonštr. spol. častí, zariadení a prísluš. domu a pozemku v subdodávke

Zabezpečenie preventívnej údržby domového fondu podľa platných noriem a odstraňovanie havárií

Zabezpečenie opráv podľa požiadaviek väčšiny vlastníkov bytov v súlade s právnymi predpismi

Zabezpečenie vykonania opravy, údržby a revízií spoločných častí, zariadení a príslušenstva domu, pozemku a odstránenie závad

Zabezpečenie úloh požiarnej ochrany podľa platnej legislatívy

Oslovenie rôznych dodávateľov pre vykonanie určitého diela a prezentácia cenových ponúk

Dozor, kontrola a preberanie diela v rámci rekonštrukcii a obnovy domu, komunikácia so stavebným úradom

Vyjadrenie k žiadostiam o úprave bytov a nebytových priestorov

Zmluvné zabezpečenie dodávky energií

Vybavovanie reklamácií

Vyhotovenie ročnej technickej správy domu

Vedenie evidencie meradiel na SV a TÚV a zabezpečenie výmeny v rámci platnej legislatívy

Vedenie evidencie zákonných revízií podľa platných noriem STN

 

Ekonomická agenda

Vedenie ekonomickej agendy a účtovníctva v spojitosti s poskytovanými službami

Vyhotovenie ročného vyúčtovania služieb a ročnej uzávierky na byty, bytový dom

Sledovanie a zápis došlých platieb jednotlivých vlastníkov

Pravidelná komunikácie s vlastníkmi bytov (osobná, telefonická, elektronická, písomná)

Výpočet zmeny výšky mesačných preddavkov pre byty za služby súvisiace s bývaním

Vedenie a udržiavanie aktuálneho zoznamu všetkých údajov o vlastníkoch, bytoch a dome

Nahrávanie bankových výpisov jednotlivých bytových domov a ich zaúčtovanie

Vystavenie a zaúčtovanie faktúr z údržby na prácach vykonaných na bytových domoch

Vystavovanie odberateľských faktúr, napr. nájom priestorov v bytových domoch

Zaevidovanie a zaúčtovanie dodávateľských faktúr, overenie ich vecnej a formálnej správnosti

Evidovanie zápisov zo schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Účasť zástupcov správcu na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Vypracovanie zmlúv pre zabezpečenie odmeňovania zástupcov vlastníkov bytových domov, vypracovanie miezd a odvodov

Účtovanie FPÚ a O

Evidovanie, rozúčtovanie a archivovanie tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv

Vykonanie úhrady za vykonané práce a služby, prevody z účtov, uhrádzanie úverových splátok a iné požadované úhrady

Rozúčtovanie skutočných nákladov podľa stanovených metód rozúčtovania

Nahadzovanie konečných stavov vodomerov (koncoročné odpočty) ako príprava pre vyúčtovanie

 

Právna agenda

Evidencia a udržiavanie aktuálneho zoznamu o úhradách jednotlivých vlastníkov bytov "filtrovanie" zostáv o neuhradených platbách

Zabezpečenie pravidelného upomienkovania neplatičov

Zabezpečenie pripomienkovania nových návrhov zmlúv z dodávateľsko -  odberateľských vzťahov

Zabezpečenie právneho zastupovania súdnych sporov

Vypracovanie žaloby na súdne vymáhanie a postúpenie na súdne vymáhanie

Zabezpečenie vypracovania vzorových zmlúv všetkých typov

 

Komunikácia so správcom

Vytvorenie internetovej stránky bytového domu, ktorá bude obsahovať virtuálnu nástenku, prehľad zmlúv o dodávke jednotlivých služieb, osobnú zónu so zaheslovaným prístupom pre každého vlastníka bytu/nebytového priestoru

24 hodín dostupnú infolinku na zaznamenávanie požiadaviek vlastníkov

Kontaktné údaje zodpovedného pracovníka Správcu

Účasť zodpovedného pracovníka Správcu na schôdzi Bytového domu minimálne raz ročne