KAMEROVÉ SYSTÉMY V BYTOVÝCH DOMOCH

Aktuálna téma z pohľadu platnej legislatívy Milí čitatelia, nakoľko sa v poslednej dobe pri svojej práci často stretávam s nesprávnym uplatňovaním zákona o ochrane osobných údajov v oblasti prevádzkovania kamerových systémov, chcela by som Vás, ako prevádzkovateľov informačných systémov, upozorniť a zároveň informovať o správnom postupe pri manipulácii so záznamom z kamerového systému.   Každé SVB, alebo BD ktorý prevádzkuje kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti už určite ...

Viac tu

Archív aktualít

Čo by ste mali vedieť o meradlách SV a TÚV

Čas odpočtov/ výmeny určených meradiel

Chceli by sme upozorniť všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Článok III. ods. 4. a 5. v Zmluve o výkone správy – ktorú má doma každý vlastník, alebo aj na ustanovenie zákona č. 182/1993 §11, v ktorom sa hovorí o odpočte/výmene meradiel a ostatných právach a povinnostiach vlastníkov bytových a nebytových priestorov. „Sprístupnenie bytu alebo nebytového priestoru je vlastník povinný umožniť, ak sa jedná o opravu na spoločných častiach alebo spoločných zariadeniach bytového domu prístupnú z jeho bytu alebo nebytového priestoru, alebo ak sa jedná o montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby energií (tepla, vody, plynu atď.) v byte alebo nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt. V prípade neumožnenia prístupu Vlastník zodpovedá za všetky škody a dodatočné náklady vzniknuté takýmto konaním. Zároveň je Vlastník povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Správcovi závady na meracích zariadeniach v byte a nebytovom priestore. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zodpovedá za škodu, ktorá by týmto vznikla Správcovi a/alebo ostatným Vlastníkom.“

Dopĺňame aj vyhlášku č. 630/2005 §7, ktorý hovorí o meradlách tepla:Konečnému spotrebiteľovi, ktorý nemá zapojené pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo tepla, alebo odmietol umožniť vykonať ich odčítanie, alebo neoprávnene do nich zasahoval, čím spôsobil ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodil, sa určí spotrebná zložka ako súčin 1,5 násobku priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový vypočítaný z podlahovej plochy všetkých vykurovaných bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov a podlahovej plochy vykurovaného bytu, nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa.“

 

Späť na články