KAMEROVÉ SYSTÉMY V BYTOVÝCH DOMOCH

Aktuálna téma z pohľadu platnej legislatívy Milí čitatelia, nakoľko sa v poslednej dobe pri svojej práci často stretávam s nesprávnym uplatňovaním zákona o ochrane osobných údajov v oblasti prevádzkovania kamerových systémov, chcela by som Vás, ako prevádzkovateľov informačných systémov, upozorniť a zároveň informovať o správnom postupe pri manipulácii so záznamom z kamerového systému.   Každé SVB, alebo BD ktorý prevádzkuje kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti už určite ...

Viac tu

Archív aktualít

Chyby v zatepľovaní

Údržba ako predĺženie životnosti vonkajšieho zatepľovacieho systému

Na Slovensku za zatepľuje už 25 rokov. Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy nevytvárajú len tepelnoizolačný účinok s energetickými úsporami, ale upravuje aj estetický vzhľad budov.

Predpokladom na to je však správne použitie a spracovanie zatepľovacieho systému v súlade s požiadavkami STN a v nasledovnom čase aj jeho primerané ošetrovanie a údržba. Pod pojmom údržba sa rozumie povrchové ošetrovanie neporušeného zatepľovacieho systému pomocou čistenia, natierania a prípadne aj lokálne renovácie častí omietok.

Podobne ako pri autách sa musí vykonávať aj údržba fasád v pravidelných intervaloch, v závislosti od veľkosti, architektúry a polohy objektov. V pravidelných intervaloch sa musí fasáda posudzovať osobitne z hľadiska nasledujúcich bodov:

1)Parapety, okná, dvere, otvory vo fasáde (napr. zábradlia, vetracie rúry a pod.) treba kontrolovať z hľadiska tesnosti, skrehnutia, opotrebenia 1x ročne, príp. vždy po mimoriadnych zrážkach,

2) Znečistenie (prach, mikroorganizmy, viditeľné nečistoty) - 1x ročne, príp. vždy po mimoriadnych zrážkach,

3) Vlasové trhlinky menšie ako 0,2 mm -  1x ročne, príp. vždy po mimoriadnych zrážkach,

4) Mechanické poškodenie - 1x ročne, príp. vždy po mimoriadnych zrážkach,

Malé poškodenia zapríčinené napr. vandalmi treba čo najskôr odborne opraviť tak, aby sa zachovalá ochranná a izolačná funkcia zatepľovacie systému. V záujme trvanlivosti a dobrého vizuálneho vzhľadu je potrebné vykonať údržbu hneď, ako sa objaví nejaký problém.

 

ETICS – vonkajší kontaktný zatepľovací systém

 

Napadnutie ETICS mikroorganizmami

   

Mechanické poškodenie

Chybné pripojenie okien a parapetov na ETCIS

Späť na články